algemene voorwaarden

Algemeen

1. Fischer Advocaten is een maatschap. Deze algemene voorwaarden gelden ten aanzien van alle andere personen die werkzaam zijn of ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden werkzaam waren binnen of voor de Maatschap.

2. Deze algemene voorwaarden zijn laatstelijk aangepast op 28 november 2023 en vervangen alle eerdere algemene voorwaarden.

Vaststellen identiteit

3. Voordat de advocaat een opdracht aanneemt, stelt hij de identiteit van de cliënt vast. Als de cliënt daaraan niet meewerkt, neemt de advocaat de opdracht niet aan.

Overeenkomst van opdracht

4. De eerste opdracht wordt aanvaard met een welkomstbrief. Hierbij wordt de cliënt ook geïnformeerd over de financiële afhandeling van de zaken en de klachtenregeling. Bij aanvullende en vervolgopdrachten wordt geen nieuwe welkomstbrief, maar wel een schriftelijke bevestiging van de aanvullende- of vervolgopdracht gestuurd.

5. De opdrachtnemer aanvaardt geen opdracht die valt onder het bereik van artikel 1a, vierde lid onder c Wwft en legt dit in de welkomstbrief vast.

6. De opdrachtnemer zal zich inspannen om het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken. De opdrachtnemer garandeert niet dat dit resultaat zal worden bereikt. De opdrachtnemer zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt.

7. De opdrachtnemer kan een collega binnen het kantoor vragen om werkzaamheden voor de cliënt uit te voeren. De cliënt kan hiervoor alleen de opdrachtnemer aanspreken, ook als de cliënt de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling heeft dat de opdracht door een andere persoon zal worden uitgevoerd.

8. Cliënt geeft opdrachtnemer toestemming om alle gegevens die opdrachtnemer over cliënt en zijn zaak verwerkt ook inzichtelijk te maken voor anderen die werkzaam zijn binnen de kantorencombinatie Fischer Advocaten.

9. De opdracht wordt vóór voltooiing van de opdracht beëindigd indien sprake is van:

a.     het overlijden of het faillissement van de cliënt, en/of;

b.     het overlijden of het faillissement van de opdrachtnemer.

10. De overeenkomst van opdracht kan ook worden opgezegd door een van de partijen. De opdrachtnemer zendt het dossier desgewenst door aan een andere advocaat en zal voor een zaak op toevoeging met die advocaat afspraken maken over het honorarium.

Honorarium

11. De opdrachtnemer zal bij aanvang van de opdracht met de cliënt beoordelen of de cliënt in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De opdrachtnemer besluit in overleg met de cliënt of de opdracht op toevoeging wordt uitgevoerd. De opdrachtnemer bevestigt de financiering in de welkomstbrief.

12. Met cliënten die niet in aanmerking komen voor een toevoeging worden individuele schriftelijke afspraken gemaakt.

13. Als naar oordeel van de opdrachtnemer de kans bestaat dat het financiële resultaat van de (rechts)zaak dusdanig is dat de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: RvR) van mening is dat de cliënt alsnog in staat is zelf de kosten van de advocaat te betalen, worden in de welkomstbrief individuele afspraken gemaakt over het honorarium als de RvR dit standpunt is toegedaan.

Toevoegingen en kosten

14. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van een toevoeging bij de RvR.

15. De opdrachtnemer kan griffierechten, vertaalkosten en overige kosten die niet worden vergoed in rekening brengen. Als hiervan sprake is worden hier vooraf afspraken over gemaakt.

16. Als de cliënt aanspraak kan maken op een eigen bijdrage die verlaagd of nihil is spant cliënt zich in om een verklaring ten behoeve van de RvR te verkrijgen, bijvoorbeeld een derdenverklaring of een doorverwijzing van het Juridisch Loket.

17. Als de cliënt aanspraak kan maken op bijzondere bijstand ten behoeve van advocaatkosten, spant de cliënt zich in om deze bijzondere bijstand te verkrijgen.

18. Als de cliënt aanspraak kan maken op het kwijtschelden van griffierechten, geeft de cliënt de benodigde verklaring af.

Derdengelden

19. De derdengelden van cliënten worden beheerd door Stichting Beheer Derdengelden Fischer Advocaten B.V. Op deze rekening worden ook de derdengelden van Sprakel Advocatuur B.V. beheerd. De stichting is geregistreerd in het Handelsregister onder het Kamer van Koophandelnummer 34232918, rekeningnummer NL81 RABO 0113 6224 57. De stichting wordt bestuurd door mr W.G. Fischer en mr J. Sprakel.

20. De derdengelden worden zo spoedig mogelijk overgemaakt aan de rechthebbende. Over de derdengelden wordt geen rente- en/of andere vergoeding aan de cliënt voldaan.

Documentenbeheer

21. De cliënt zal alle voor de uitvoering van de aan de advocaat verstrekte opdracht benodigde gegevens en bescheiden ter beschikking stellen.

22. De advocaat zal het dossier, na sluiting en bericht aan cliënt, ten minste vijf jaar bewaren in het archief.

23. Op verzoek van de cliënt zal de opdrachtnemer, nadat het dossier is afgesloten, de door cliënt ter beschikking gestelde gegevens teruggeven. Opdrachtnemer kan cliënt toestemming vragen om van (een deel van) de geretourneerde documenten kopieën in zijn dossier te bewaren.

24. Na afloop van de genoemde bewaartermijn mag de advocaat het dossier vernietigen, zonder cliënt daarvan op de hoogte te brengen.

Klachtenbehandeling

25. Fischer Advocaten beschikt over een interne klachtenprocedure, die ter inzage ligt op het kantoor, en te vinden is op www.fischeradvocaten.nl

26. Fischer Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

27. Klachten kunnen ook bij de Deken van het arrondissement Noord-Nederland worden ingediend.

Aansprakelijkheid

28. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering van Fischer Advocaten B.V. wordt uitbetaald, vermeerderd met het van toepassing zijnde eigen risico.

29. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering van de bedoelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van 20.000 euro.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

30. Op grond van de Wwft is ons kantoor verplicht bij het verlenen van in artikel 1a, vierde lid onder c van die Wet genoemde diensten de identiteit van de cliënt te verifiëren en eventueel een cliëntonderzoek te verrichten en kan het kantoor verplicht zijn melding te doen van een ‘ongebruikelijke transactie’.

Toepasselijk recht

31. Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en de advocaat is Nederlands recht van toepassing.

32. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en de advocaat.